امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

اعتراض به نحوه محاسبه سود و جرائم موضوع تسهیلات مأخوذه و سند رهنی، اعتراض به دستور اجرا می باشد و نه اعتراض به عملیات اجرا. لذا این اعتراض در صلاحیت شعبات اجرائیات ثبت نبوده و معترض اعم از وام گیرنده یا راهن می بایست وفق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، از طریق تقدیم دادخواست در مراجع قضائی با موضوع اعتراض به دستور اجرا و ابطال اجرائیه صادره اقدام لازم را انجام دهد. فقط در صورتی که اعتراض وی درخصوص نحوه عملیات اجرائی و عدم رعایت تشریفات آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا باشد، می تواند اعتراض خود را مستند به ماده 169 آئین نامه مذکور به ریاست اجرائیات ثبت محل تقدیم نماید .

برچسب‌ها