امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

-

اولاً- بانک مرتهن مستند به تبصره اول ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی، حق دریافت وثیقه خارج از طرح را در عقود مشارکت مدنی برای تولید ندارد. این موضوع صراحتاً در ماده اول قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی نیز آمده و بانک ها را از دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، ممنوع نموده است. در نتیجه این ممنوعیت و تخلف بانک، می توان الزام مرتهن را به فک رهن از پلاک های مسکونی خواست.

ثانیاً- با توجه به کارشناسی و برآورد ارزش ملک محل طرح که بیش از باقیمانده بدهکاری وام گیرنده می باشد، می توان به استناد ماده 19 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از دادگاه درخواست الزام بانک به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات را نمود .

برچسب‌ها