امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

دی 30, 1398 (0) نظر , , , , , , ,

عقد اجاره به شرط تملیک

عقد اجاره به شرط تملیک اولین بار با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد نظام حقوقی و قانونی ایران گردید. براساس تبصره ذیل...

اطلاعات بیشتر

دی 24, 1398 (0) نظر , ,

ورشکستگی

  ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات تجاری خود را...

اطلاعات بیشتر

دی 24, 1398 (0) نظر , , ,

تأملی بر نحوه اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی

  مطابق ماده 40 قانون تأمین اجتماعی: (( در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند،...

اطلاعات بیشتر

دی 21, 1398 (0) نظر , , , , ,

الزامات سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر قانونی صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی

الزامات سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر قانونی صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به دفاتر قانونی...

اطلاعات بیشتر

مرد 09, 1398 (0) نظر , , , , , , , , , , , ,

ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﮑﻠﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ

ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﮑﻠﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻋﺖ، ﺗﺮﮎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺗﺨﺼﺺ،...

اطلاعات بیشتر

مرد 09, 1398 (0) نظر , , , , , , , , ,

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ داوري

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ داوري ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ آن ﻧﻬـﺎد اﺳﺖ .ﻗﺮن اﻳﻦ ﻫﺎاﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎري...

اطلاعات بیشتر

برچسب‌ها