امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

بهم 18, 1398 (0) نظر , , , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1445 تاریخ دادنامه: 16؍7؍1398 شماره پرونده: 98؍2903 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم صدیقه سلمانی زاده موضوع :...

اطلاعات بیشتر

بهم 18, 1398 (0) نظر , , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 1421 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1421 تاریخ دادنامه: 9؍7؍1398 کلاسه پرونده: 98؍2859 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم شایسته احمدی موضوع :...

اطلاعات بیشتر

بهم 18, 1398 (0) نظر , , , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 1334 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1334 تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398 شماره پرونده: 98؍2696 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: 1- آقـای سعید کریمی (مدیـرکل بـازرسی...

اطلاعات بیشتر

بهم 18, 1398 (0) نظر , , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 1306 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1306 تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398 شماره پرونده: 98؍2494 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم فاطمه رجایی موضوع :...

اطلاعات بیشتر

بهم 14, 1398 (0) نظر , , , , , , , , , ,

رای وحدت رویه شماره 1051 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:1051 تاریخ دادنامه: 5؍6؍1398 شماره پرونده: 2129/98 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی موضوع : اعلام تعارض در...

اطلاعات بیشتر

بهم 12, 1398 (0) نظر , , ,

رأی وحدت رویه شماره 1064-1062 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1064الی 1062 تاریخ دادنامه: 98/05/22 شماره پرونده: 98؍1142، 98؍1141، 98؍1140 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام...

اطلاعات بیشتر

دی 16, 1398 (0) نظر , , , , , ,

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

۱۳۹۸/۳/۲۸ مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به ‌ریاست...

اطلاعات بیشتر

دی 14, 1398 (0) نظر , , , , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 777 هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور

  1398/02/31 مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 10/98 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/2/31 به...

اطلاعات بیشتر

دی 13, 1398 (0) نظر , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 776 هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور

1398/02/10 مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 10/98 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/2/10 به ‌ریاست...

اطلاعات بیشتر

دی 13, 1398 (0) نظر , , , ,

رأی وحدت رویه شماره 775 هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور

1398/1/27   مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 97 /78 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/1/27...

اطلاعات بیشتر

برچسب‌ها