امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده 11 این طرح با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 11 این طرح، ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال 92 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده 105‌- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد: الف‌- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده‌سال، ب‌- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت‌سال، پ‌- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج‌سال، ت‌- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای سه‌سال، ث‌- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دوسال

ماده 105 فعلی قانون مجازات اسلامی نیز به شرح زیر است.

ماده 195: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال، ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال، پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال، ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال و ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 پرداختند و آن را با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 12 این طرح ماده(107) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال 92 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای دوازده‌سال، ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال، پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌‌سال، ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌‌سال و ث- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای سه‌ سال

ماده 107 فعلی قانون مجازات نیز به شرح زیر است:

ماده 107: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال، ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال، پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال، ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال و ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سا

منبع:  https://www.tasnimnews.com

برچسب‌ها