امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

 

مطابق ماده 40 قانون تأمین اجتماعی: (( در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.))

حسب رویه سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که بین کارگر و کارفرما در مورد میزان دستمزد اختلاف نظر بوده و هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد 158 و 160 قانون کار نسبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی لازم الاجرا صادر کرده باشند، مجدداً سازمان راساً مبادرت به تعیین میزان دستمزد کرده و بر همان مبنا، حق بیمه را از کارفرما مطالبه می نماید.

با توجه به اینکه هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مرجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما می باشند و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست، هرگونه اظهارنظر سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان دستمزد و به تبع آن مطالبه حق بیمه بر مبنای رقم تعیینی خود، فاقد وجاهت قانونی است و سازمان تأمین اجتماعی می بایست در این گونه موارد، مبنای مطالبه حق بیمه را دستمزد تعیینی توسط هیئت های تشخیص و حل اختلاف قرار دهد.

ضمناً نظریه مشورتی شماره 87/40 مورخ 1392/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید نظر فوق می باشد.

برچسب‌ها